فرآیندهای ارئه خدمات به دریانوردان

ردیف نام فرآیند ارائه خدمات دانلود
1 فرآیند برگزاری آزمون
2 فرآیند صدور مجوز فعالیت/برگزاری دوره توسط مراکز آموزش دریانوردی
3 فرآیند صدور سند شناسایی
4 فرآیند صدور اسناد دریانوردان
5 فرآیند صدور مجوز خرید
6 فرآیند ممیزی مراکز آموزشی دریانوردی و مراکز صدور گواهینامه دریانوردان
7 فرآیند انتخاب و همکاری با پزشک معتمد
8 فرآیند انتخاب و همکاری با پزشک ناظر