از ابتداي سال 1397 راهنمايان درجه ارشد و دو هيچ گونه آزمون كتبي نخواهند داشت و براي ارتقا لازم است فقط در آزمون شفاهي و عملي مربوطه شركت نمايند.

زمان انتشار خبر:15:58 1397/02/17