-به اطلاع آن دستهاز دريانورداني كه موفق به گذراندن دوره هاي تطبيقي درجه مربوطه خود نشده اند مي رساند كه بجاي گذراندن دوره تطبيقي مي توانند در آزمون "شفاهي-تطبيقي" كه بدين منظور درنظر گرفته شده است شركت نمايند.

زمان انتشار خبر:09:41 1396/12/14