باسلام با عنایت به بررسی های بعمل آمده جوابیه به شرح پیوست در خصوص سوال شماره 5 درس هواشناسی افسر اول جهت اطلاع دریانوردان ارسال می گردد.

زمان انتشار خبر:15:12 1398/05/13