با توجه به تعریف برنامه دوره 983 آزمونها در سایت، متقاضیان شرکت در آزمونهای کتبی و ملوانی دوره 983 می توانند از مورخ 98/04/01 لغایت 98/04/22 از طریق سایت در این دوره از آزمونها ثبت نام نمایند

زمان انتشار خبر:14:15 1398/04/01