به اطلاع کلیه دریانوردان گرامی می رساند: با توجه به نتایج حاصله در خصوص نحوه تائید و معافیت 3 ماه آموزش و مهارت کارگاهی از مجموع 12 ماه خدمات دریایی مورد نیاز فراگیران دوره‌ های آموزشی افسر مهندس سوم KW≥750 سفرهای نامحدود و افسر مهندس الکترونیک، فرم «گواهی مهارت کارگاهی Workshop Skill Documentary Evidence» جهت صدور از سوی دانشگاه/موسسه آموزشی برای دانشجویان ذیصلاح و ارائه به اداره آزمون و اسناد دریانوردان در پیوست قابل مشاهده می باشد.

زمان انتشار خبر:10:07 1398/03/28