برای آگاهی از تمامی برنامه ها و جداول زمان بندی آزمونهای کتبی و شفاهی سال 1398 فایل زیر را دانلود نمایید.

زمان انتشار خبر:16:18 1397/12/28