برای آگاهی از تغییرات و مواد آزمونی جدید و حد نصاب قبولی آزمونهای شایستگی سال 1398 فایل پیوست را ملاحظه نمایید. لازم به ذکر است این تغییرات از ابتدای سال 1398 لازم الاجرا می باشد.

زمان انتشار خبر:15:19 1397/12/12