مصوبات کمیته عالی دریانوردان در خصوص آزمون های شایستگی سمت های نامحدود در سال 1398 به شرح فایل پیوست جهت اطلاع کلیه دریانوردان اعلام می گردد.

زمان انتشار خبر:08:49 1397/11/30