به اطلاع كليه شركتهاي كشتيراني مي رساند از تاريخ 1397/07/01 هيچ گونه تاييديه خدمات دريايي كه بصورت كامپيوترشيت و بصورت فيزيكي به دريانوردان ارائه ميشود مورد پذيرش اداره آزمون و اسناد دريانوردان نمي باشد و كليه شركتها مي بايست نسبت به ارائه الكترونيكي آن و از طرق سامانه جامع دريانوردان اقدام نمايند.

زمان انتشار خبر:16:12 1397/06/24