به اطلاع كليه دريانوردان،موسسات آموزشي و شركتهاي كشتيراني مي رساند كه از ابتداي مرداد ماه 1397 اداره آزمون و اسناد دريانوردان در تهران و كليه بنادر تنها به درخواستهايي (شركت در آزمون و صدور اسناد) ترتيب اثر مي دهند كه از طريق اينترنت ارسال شده باشد و متقاضيان مي بايست از طريق سامانه جامع دريانوردان و ورود دريانورد كه لينك آن در سايت www.pmo.ir قرار دارد اقدام نمايند.

زمان انتشار خبر:14:44 1397/05/03