نشانی سازمان

تصویر نمای بیرونی سازمان 

ساختمان مرکزی : 

نشانی: میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی، خیابان شهیدی، پلاک ۱، کدپستی: ۱۵۱۸۶۶۳۱۱۱ 

صندوق پستی: ۶۳۱۶-۱۵۸۷۵ و ۶۳۷۷-۱۵۸۷۵، تلفن:۸۴۹۳۱ ، دورنویس:۸۸۶۵۱۱۹۱ ، پست الکترونیکی:

 

اداره کل امور دریانوردان :

فرمانیه .خیابان شهید لواسانی، کوچه شهید ثروتی ،پلاک ۱ ،اداره کل امور دریانوردان، کدپستی:1954933113 ، صندوق پستی: 158756377  

کروکی فرمانیه