پورتال جامع امور دریانوردان در راستای تحقق دولت الکترونیک، درگاه واحدی برای ارائه خدمات الکترونیکی به دریانوردان می باشد.

اطلاعیه و اخبار

پورتال جامع امور دریانوردان
نظر شما در خصوص کیفیت وبگاه چیست؟
خوب
متوسط
بد